Kategorie

Informacja o przetwarzaniu danych w celu realizacji umowy sprzedaży części samochodowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarecki Części Samochodowe Krystian Jarecki ul. Mariana Langiewicza nr 1/2, 70-263 Szczecin, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży części samochodowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na wyraźnej podstawie prawnej jak np. organy kontroli skarbowej, organy wymiaru sprawiedliwości realizujące swoje ustawowe uprawnienia, biuro rachunkowo-księgowe Administratora i dostawca usług IT i obsługi hostingu, 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowyna podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b, natomiast przechowywane będą w ograniczonym zakresie przez 6 lat tj. czas trwania terminu przedawnienia roszczeń publicznoprawnych związanych z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody, jak również prawo sprzeciwu, co do przetwarzania, 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania, 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy, 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu i nie są przekazywane do Państwa trzeciego.